Isnin, 20 Mei 2013

Skema Pemarkahan Peperiksaan Pertengahan Tahun Tahun 2013 Ting. 5


SKEMA  PEMARKAHAN BAHASA MELAYU KERTAS 1103/2

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013

 

Panduan Pemarkahan

Soalan 1 Rumusan

 

Markah penuh 30 dibahagi kepada:

 

a) Isi          - 20 markah

b) Bahasa  - 10 markah

 

a)      Isi [20 markah]

 

 Nota

(i)  Panduan mengira perkataan

      Perkataan yang dikira sebagai satu perkataan:

 

-          nama khas

-          perkataan berulang

-          penggunaan kata sendi di dan ke

-          tarikh

-          angka yang ditulis dengan nombor atau perkataan

-          gelaran

 

(ii)  Kira dan tandakan jawapan calon setakat 120 perkataan sahaja sebelum diperiksa.

(iii) Periksa jawapan calon setakat 120 perkataan sahaja. Yang selebihnya tidak perlu

       diperiksa.

(iv) Berikan markah penuh bagi setiap isi yang tepat dan lengkap sahaja.

 

     b) Bahasa [10 markah]

Asas pemberian markah bahasa tertakluk kepada markah isi seperti yang dinyatakan dalam:

 

Peringkat
Markah Isi
Markah Bahasa
Huraian Bahasa
Baik
18 – 20
15 - 17
9 – 10
7 - 9
- kesinambungan isi baik
- Struktur ayat/tatabahasa baik
- Kosa kata luas
- Tanda baca/ejaan betul
Sederhana
12 – 14
8 - 11
6 – 7
4 - 6
- Kesinambungan isi masih baik
- Struktur ayat/tatabahasa masih
   memuaskan
- Tanda baca/ejaan juga memuaskan
Lemah
1 - 7
1 - 4
- Pada keseluruhannya dalam serba
   kekurangan/tidak memuaskan

Nota

                 Umumnya markah bahasa ialah separuh markah isi.

(i)                 Jika bahasanya agak baik, tambah 1 markah lagi

(ii)               Jika bahasanya kurang memuaskan, tolak 1 markah

(iii)             Jika disalin bulat-bulat perkataan demi perkataan, ayat demi ayat walaupun jumlah perkataan kurang daripada 120 perkataan, berikan 0 markah.

(iv)             Jika rumusan kurang 120 perkataan, markah tidak dipotong.

                                                                     [Markah Bahasa, Maksimum: 10 markah]

 

 

 

 

Skema Jawapan Rumusan

Pendahuluan

 

Petikan membincangkan punca-punca berlakunya stres dalam kalangan remaja /

pada masa ini.                                                                                                                         2m

 

Petikan membincangkan punca-punca berlakunya stres.                                                        1 m

 

Isi Tersurat

 

1.      Masalah hubungan dengan rakan sebaya dan keluarga                                              2m

2.      Kehilangan sahabat baik.                                                                                            2m

3.      Sukar menyesuaikan diri dengan  suasana dan persekitaran yang baru                      2m

4.      Tidak dapat menerima kehadiran  orang baru dalam keluarga                                   2m

5.      Ibu bapa yang   bersikap  pilih kasih terhadap anak-anak                                           2m

6.      Sikap malu dengan kekurangan diri                                                                            2m

7.      Perbezaan umur yang terlalu jauh antara adik-beradik                                               2m

8.      Remaja daripada keluarga berpendapatan rendah dan golongan etnik minoriti         2m

9.      Ibu bapa yang  tidak mempunyai pendidikan  tinggi                                                             2m

 

           

Isi Tersirat

 

1.      Kesihatan diri remaja akan terjamin                                                                            2m

2.      Dapat mengelakkan sakit mental                                                                                2m

3.      Dapat belajar dengan sempurna                                                                                  2m

4.      Dapat menjadi manusia yang normal                                                                          2m

5.      Kehidupan remaja akan bahagia                                                                                 2m

6.      Produktiviti diri remaja meningkat                                                                             2m

7.      Disukai oleh rakan dan ahli keluarga                                                                          2m

8.      Dapat bertindak secara rasional dan positif                                                                2m

 

 

Penutup

Kesimpulannya, remaja perlu mengelakkan diri daripada  stres  agar  kehidupan mereka sejahtera. .                                                                                                                       2m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soalan 2

 

Markah penuh 35 markah dibahagikan kepada:

Soalan 2(a) : 9 markah

Soalan 2(b) : 9 markah

Soalan 2(c) : 8 markah

Soalan 2(d) : 9 markah

 

 

Perhatian bagi soalan 2(a) hingga Soalan (2d)

            1.   Jawapan hendaklah menggunakan ayat sendiri.

            2.   Jawapan hendaklah dalam ayat yang lengkap/sempurna.

            3.   Jika disalin bulat-bulat daripada teks dan jawapan itu betul, berikan 

                  separuh (50%) daripada markah yang diperuntukkan sahaja.

 

Panduan Pemarkahan Soalan Pemahaman

 

            1.   Soalan 2 markah:

 

DESKRIPSI
MARKAH
-   Jawapan tepat mengikut konteks/isi cukup dan ayat gramatis
2
-   Jawapan kurang tepat/isi tidak cukup   
1
-   Jawapan tidak tepat/ salah
0

 

            2.  Soalan 3 markah:

 

DESKRIPSI
MARKAH
      -    Isi cukup dan lengkap/relevan dengan tugasan dan ayat gramatis
3
-          Isi cukup dan lengkap/relevan tetapi ayat kurang gramatis
-          Isi tidak cukup/kurang lengkap tetapi ayat gramatis
2
 
      -     Isi kurang lengkap dan ayat kurang gramatsi
1
      -     Isi tidak betul/tidak relevan dengan tugasan tatapi ayat gramatis
0

 

            3.   Soalan 4 markah

 

DESKRIPSI
MARKAH
       -    Isi cukup dan lengkap/relevan dengan tugasan dan ayat gramatis
4
       -    Isi cukup dan lengkap/relevan tetapi ayat kurang gramatis
3
       -    Isi tidak cukup/kurang lengkap tetapi ayat masih gramatis     
2
       -    Isi kurang lengkap/kurang relevan dan ayat kurang gramatis
1
       -    Isi tidak betul/tidak relevan dengan tugasan tetapi ayat gramatis
0

 

 

 

 

Soalan 2(a) : Jawapan Pemahaman Umum

 

(i)         maksud rangkaikata

            - menginginkan / mengharap / menggalakkan / motivasi / sokongan        2m

 

(ii)        - memberikan nasihat dan bimbingan

             - tidak membiarkan mereka hanyut

            - mengambil inisiatif memahami jiwa anak-anak\

 

(iii)       peranan sekolah

            P1  - adakan kempen

            P2  - mengehadkan tugasan / kerja rumah

            P3 - melaksanakan kaunseling secara aktif

            P4 - menggalakkan aktiviti sosial / kokurikulum

            P5  - mengadakan motivasi

            P6 - melaksanakan guru penyayang

            P7 - memaklumkan masalah anak-anak kepada ibu bapa

 

 

 

Soalan  2(b) : Jawapan Petikan Drama

 

(i)        - dapat belajar ke peringkat yang lebih tinggi                                           1m

- dapat pekerjaan yang baik                                                                      1m

- gaji lumayan                                                                                            1m

- menjadi manager / menjadi jurutera                                                        1m

- bercakap bahasa Inggeris seperti orang Inggeris                                    1m

                                                                                                  [ Maksimum : 2 markah]

 

 

(ii)               P1 -  memberikan Man peluang belajar di sekolah persendirian.

P2 -  memberikan Man bantuan kewangan agar berpeluang meneruskan

        persekolahan.

P3 -  menjadikan Man adik angkat agar saya dapat memantau persekolahan

        Man

P4 – memohon bantuan persekolahan daripada agensi tertentu supaya

        persekolahan Man dapat dibiayai.

P5 -  memohon derma daripada orang perseorangan supaya dapat

        Menampung keperluan persekolahan Man.

             

             (terima jawapan lain yang sesuai) - rujuk P

[Isi cukup : 2]

[Maksimum:3 markah ]

 

(iii)               Persoalan dalam petikan

i.                    Kepentingan pendidikan / menimba ilmu pengetahuan.

                        Contohnya:  Shahrul lebih berpengetahuan berbanding dengan Man.

   [1+1]

ii.                  Persoalan kegagalan melanjutkan pelajaran

            Contohnya : Man tidak dapat melanjutkan melanjutkan pelajaran ke

            peringkat yang lebih tinggi kerana telah diberhentikan sekolah.

   [1+1]

                 [Maksimum : 2 markah]

 

Persoalan dalam drama

Persoalan kesetiaan seorang isteri terhadap suami yang dikasihinya. 

                              Contohnya, Jimah sanggup menunggu di pantai kerana yakin suaminya,

                              Pak Jumaat selamat.         

   [1+1]

                 [Maksimum : 2 markah]

 

 

SOALAN 2 (c) Jawapan Petikan  Prosa Klasik

 

(i)         -     ketua kamu/awak/anda sangat baik/sempurna                                                      2 m

            -     ketua kamu sangat elok                                                                                        1m

 

(ii)        -    negeri itu terletak di sebelah matahari hidup (naik)                                                                       -    negerinya sangat besar                                                                                                           

                                                                                                                              [Isi cukup : 2]

     [Maksimum : 3 markah]

(iii)       P1    memartabatkan/mengagung-agungkan  keturunan raja                                                 

P2    menggambarkan raja dari keturunan yang baik-baik                 

P3    untuk membezakan antara golongan rakyat biasa dengan golongan raja                                                                                                                      

                                                                                                                              [Isi cukup : 2]

     [Maksimum : 3 markah]

 

SOALAN 2 (d) Jawapan Puisi Tradisioal

 

(i)                    -     manusia/orang  yang luar biasa / memiliki ciri-ciri keistimewaan @ kelebihan


                     tertentu / sangat sempurna / yang lain daripada manusia biasa                                      2 m


-          bukan calang-calang orang / manusia                                                                   1m


-          bukan orang / manusia yang sembarangan                                                            1m


 

(ii)        P1    mengadakan kempen ‘cintailah bahasa kebangsaan’ / kesedaran tentang kepentingan

                    bahasa kebangsaan di negara kita.                                                                     

P2    semua iklan di media massa menggunakan bahasa kebangsaan

P3    memperbanyak siaran/saluran/slot bahasa kebangsaan di televisyen

P4    mengadakan pertandingan berkaitan bahasa kebangsaan di peringkat sekolah

P5    meningkatkan penterjemahan buku bahasa asing ke bahasa kebangsaan

P6    meningkatkan kepakaran tenaga pengajar bahasa kebangsaan di sekolah-sekolah

                                               

                                                                                                                              [Isi cukup : 2]

     [Maksimum : 3 markah]

 

(iii)       -          Persoalan kepentingan sifat sabar dalam usaha untuk mencapai kejayaan   [1+1] 

-                      Persoalan kekuatan iman dalam menentang godaan syaitan / iblis               [1+1]

@  untuk menjadi orang yang berjaya

-                      Persoalan pemimpin yang baik/sempurna/ideal ialah taat kepada                

Allah / Tuhan                                                                                                    [1+1]

-                      Persoalan kemusnahan budaya dan bahasa disebabkan sifat lalai                [1+1]

 

 

                                                                                                                              [Isi cukup : 2]

     [Maksimum : 4 markah]

 

 

 

 

 

 

 

SOALAN 3 Soalan 3 : Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa

 

Markah penuh 30 markah dibahagikan kepada:

Soalan 3(a) : 6 markah

 Soalan 3(b) : 6 markah

Soalan 3(c) : 6 markah

Soalan 3(d) : 6 markah

Soalan 3(e) : 6 markah

 

Perhatian bagi Soalan 3(a)

 

1.  Berikan 1 markah bagi setiap ayat yang betul.

2.  Tolak ½ markah bagi kesalahan ejaan/jalan bahasa/tanda baca daripada  

     keseluruhan soalan.

3.  Perkataan yang berkenaan digunakan sebagai peribahasa, berikan 0 markah.

4   Perkataan digunakan sebagai nama khas, berikan  0 markah.

5.   Ayat yang dibina seperti satu ayat tetapi sebenarnya lebih, tolak 1/2 markah bagi 

      setiap ayat.

6.   Jika semua perkataan dipakai dalam satu ayat, berikan pertimbangan sebagai satu

      ayat.

7.   Boleh menggunakan struktur cakap ajuk dengan mematuhi tanda bacanya.

8.   Isi tidak jelas, tolak ½  markah daripada ayat berkenaan.

 

.Membina Ayat

(i)                 mengecil

bermaksud  - menjadi kecil. Api pelita semakin mengecil apabila sumbunya

                               bertahi.

Mengecilkan

bermaksud – menjadikan kecil, menjadikan tidak kurang atau kurang besar

                              (lebar, luas dsb). Cth mengecilkan api di dapur, mengecilkan

                              perbelanjaaan.

(ii)               mendatang       

          bermaksud –1.timbul ( berlaku, timbul dll) dgn tiba-tiba 2. Datang dari tempat  lain

                               (tidak asli) cth orang mendatang 3. Terbitan; kata-kata mendatang

                               kata-kata terbitan. 4. Akan datang.

Mendatangkan

          bermaksud – 1. membawa (memasukkan, memanggil dr tempat lain. Cth.\: ...akan

                               mendatang beberapa otang penyanyi dari luar. 2. Menyebabkan

                               (mengakibatkan, menjadikan) berlakunya (wujudnya, terdapatnya dll)

(iii)             mengalah

bermaksud – tidak mahu melawan (berkelahi, bertengkar dll), mengaku kalah (dgn

                               tidak menentang dsb), menyerah                

mengalahkan

                      bermaksud – 1. Menyerang (menentang dsbnya), menjadikan kalah (tertaklukdll),

                      menewaskan. 2. Mengatasi, menewaskan. 3. Mengatasi atau melebihi

                      kebolehan orang atau pihak lain. 4. Mengatakan (menganggap dll)

                      kalah.

(b)  Menukarkan cakap ajuk kepada cakap pindah

 

(i)  Amin ingin tahu akan  perasaan Iskandar apabila diumumkan sebagai Tokoh Murid pada tahun itu.

 

(ii)  Mak Cik Limah menasihati Aisyah supaya tidak bersedih lagi kerana setiap peristiwa yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya.

 

(iii) Cikgu Hamidah kagum dengan / memuji Swee Lan yang sangat cantik apabila     berpakaian baju kurung serba kuning pada pagi itu.

           

             Arahan Pemarkahan:  Disemak secara impression.

 

Bahasa baik        = 2m

Bahasa Lemah   = 1m

[Maksimum = 6m]

 

(c)        Kesalahan Ejaan dan Imbuhan

 

            Kesalahan Ejaan

            mendeskriminasikan    -  mendiskriminasikan

            kedalam           -           ke dalam

            afektif             -           efektif

 

            Kesalahan Imbuhan

            dielak              -           dielakkan

            dihargai           -           menghargai

            mengalakkan   -           menggalakkan

 

 

(d)        Kesalahan Kata/Istilah dan Tatabahasa

 

            Kesalahan Kata/Istilah

 

            muncul                        -           tiba,datang

            diseru              -           diminta / dijemput

            kumpulan        -           pasukan / skuad

           

            Kesalahan tatabahasa

 

            setiap pengunjung-pengunjung   -  setiap pengunjung

            didalam                                       -   dalam

            negara lain-lain                            -   negara-negara lain

 

e)         Peribahasa

 

(i)                 Usaha tangga kejayaan,

 

            (ii)        Berat mata memandang ,berat lagi bahu memikul

 

            (iii)       Belakang parang kalau diasah lagikan tajam

 

 

 

 

Soalan 4


 

Perhatian bagi Soalan 4

 

1.  Jawapan berdasarkan novel-novel yang dipelajari.

2.  Jawapan hendaklah dalam ayat yang sempurna / lengkap.

3.  Pemberian markah bahasa berdasarkan impression.

4.  Markah bahasa tidak boleh melebihi markah isi.

 

Perhatian bagi (a)

 

(i)    Jawapan tepat berdasarkan teks yang dipelajari.

(ii)   Pernyataan mestilah  benar dan disokong dengan contoh yang tepat.

(iii)  Berikan 1 markah bagi pernyataan yang benar.

(v)      Berikan 1 markah bagi huraian yang tepat berkaitan novel yang dikaji.

(vi)    Jika calon menjawab soalan dan markah isi kosong berikan 1 markah bahasa.

(v)   Markah maksimum untuk isi 4 markah dan markah maksimum untuk bahasa

        3 markah.

 

Perhatian bagi (b)

 

(i)    Berikan 1 markah bagi setiap pernyataan.

(ii)   Berikan 2 markah bagi huraian atau contoh.

(iii)   Jika calon menjawab soalan dan markah isi kosong berikan 1 markah bahasa.

(iv)  Markah maksimum untuk isi 6 markah dan markah maksimum untuk bahasa 2 markah.

 

 

 

 

Pengikut