Khamis, 24 Mei 2012

Skema Bahasa Melayu Kertas 2 Peperiksaan Pertengahan Tahun 2012


SKEMA JAWAPAN BAHASA MELAYU KERTAS DUA  (SPM)  PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2012

Markah penuh : 110 markah


Soalan 1


Markah penuh 30 dibahagi kepada:

                        (a) Isi               - 20 markah

                        (b) Bahasa       - 10 markah

(a)   Isi [20 markah]

Nota:

(i)                 Panduan mengira perkataan.

Perkataan yang dikira sebagai satu perkataan:

-nama khas

-perkataan berulang

-penggunaan kata sendi di dan ke

-tarikh

-angka yang ditulis dengan nombor atau perkataan

-gelaran

(ii)               Kira dan tandakan jawapan calon setakat 120 patah perkataan sahaja sebelum diperiksa.

(iii)             Periksa jawapan calon setakat 120 patah perkataan sahaja. Yang selebihnya tidak perlu diperiksa.

(iv)             Berikan markah bagi setiap isi yang tepat dan lengkap sahaja.

                        

Bahagian

Markah

Markah

(i)     Pendahuluan

2
(ii)   Isi Tersurat
4
5
6
7
8
9
10
11
12
16
(iii)  Isi Tersirat
12
11
10
9
8
7
6
5
4
(iv)  Penutup/Kesimpulan

2
                                                            Jumlah Markah
20


(b)              Bahasa [10 markah]

                    Asas pemberian markah bahasa tertakluk kepada markah isi seperti yang

                   dinyatakan dalam jadual berikut:                           

Peringkat

Markah Isi
Markah Bahasa
Huraian
Baik
18 – 20
15 - 17
9 – 10
7 - 9
-Kesinambungan isi baik
-Struktur ayat/tatabahasa
  baik
-Kosa kata luas
-Tanda baca/ejaan betul
Sederhana
12 – 14
8 - 11
6 – 7
4 - 6
 -Kesinambungan isi
   masih baik
- Struktur ayat/tatabahasa
   masih memuaskan
- Kosa kata masih
   memuaskan
- Tanda baca/ejaan juga
   memuaskan
Lemah
1 - 7
1 - 4
 - Pada keseluruhannya
   dalam serba
   kekurangan/tidak
   memuaskan


Nota


(i)                 Jika bahasanya agak baik, tambah 1 markah lagi.

(ii)               Jika bahasanya kurang memuaskan, tolak 1 markah.

(iii)             Jika disalin bulat-bulat perkataan demi perkataan, ayat demi ayat, walupun jumlah perkataan kurang daripada 120 patah perkataan, berikan 0 markah.

(iv)             Jika rumusan kurang daripada 120 patah perkataan, markah tidak dipotong.

                                                                                  [Markah bahasa maksimum : 10 markah]
                                                                                              

Pendahuluan/Pengenalan [2 markah]                                                                 
Markah

Petikan menerangkan kebaikan / manfaat / kepentingan / kelebihan / keutamaan permainan tradisional dalam Negara kita di sekolah

2
Isi Tersurat [4 hingga 12 markah]
( Faedah permainan tradisional )

1.
dapat membina fizikal kerana pemainnya perlu bergerak
2
2.
untuk mengisi masa senggang setelah pulang dari sekolah dan selepas penat bekerja.

2
3.
dapat mengeratkan hubungan sama ada dalam kalangan pemain ataupun anggota keluarga.

2
4.
dapat menarik perhatian penduduk dari kampung yang berdekatan
2
5.
dapat menanam sikap dan nilai kerjasama
2
6.
untuk mengatur strategi dan memilih teknik yang terbaik untuk menang

2
7.
sesiapa sahaja boleh memainkannya dan tidak melibatkan kos yang tinggi.

2
8.
boleh dimainkan di mana-mana dan bila-bila masa sama ada di luar atau di dalam rumah.

2


Isi Tersirat [4 hingga 12 markah]
( Langkah-langkah untuk menghidupkan permainan tradisional )

Markah
1.
Mengadakan promosi / iklan / pameran / pertunjukan
2
2.
Mencetak risalah / menulis jurnal tentang permainan tradisional
2
3.
Menjadikan satu aktiviti kokurikulum wajib di sekolah
2
4.
Mengadakan pertandingan / karnival permainan tradisional
2
5.
Mewujudkan satu pusat / jabatan kesenian dan permainan tradisional
2
6.
Kerajaan menjadikan sebagai satu acara tahunan wajib dalam negara
2
Kesimpulan / penutup [2 markah]                                                                 
Markah

Kesimpulannya, kita hendaklah terus berusaha memastikan permainan tradisional ini terus disuburkan dalam masyarakat supaya permainan tradisional ini kekal sebagai budaya bangsa kita.

2Soalan 2


                                              Markah penuh 35 markah dibahagikan kepada :

Soalan 2(a) : 9 markah

Soalan 2(b) : 9 markah

Soalan 2(c) : 8 markah

Soalan 2(d) : 9 markah


Perhatian bagi soalan 2(a) hingga soalan 2(d)

1.      Jawapan hendaklah menggunakan ayat sendiri.

2.      Jawapan hendaklah dalam ayat yang lengkap/sempurna.

3.      Jika disalin bulat-bulat daripada teks dan jawapan itu betul, berikan separuh

(50 %) daripada markah yang diperuntukkan sahaja.


Panduan Pemarkahan Soalan Pemahaman


            1.      Soalan 2 markah:         

DESKRIPSI

MARKAH

- Jawapan tepat mengikut konteks/isi cukup dan ayat gramatis
            2
- Jawapan kurang tepat/isi tidak cukup
            1
-Jawapan tidak tepat/salah
            0

            2.      Soalan 3 markah:

DESKRIPSI

MARKAH
-Isi cukup dan lengkap/relevan dengan tugasan dan ayat
 gramatis
            3
-Isi cukup dan lengkap/relevan tetapi ayat kurang gramatis
-Isi tidak cukup/kurang lengkap tetapi ayat gramatis
            2
-Isi kurang lengkap dan ayat kurang gramatis
            1
-Isi tidak betul/tidak relevan dengan tugasan tetapi ayat
 gramatis
            0

3.      Soalan 4 markah :

DESKRIPSI

MARKAH
-Isi cukup dan lengkap/relevan dengan tugasan dan ayat
 gramatis
4
-Isi cukup dan lengkap/relevan tetapi ayat kurang gramatis
3
-Isi tidak cukup/kurang lengkap tetapi ayat masih gramatis
2
-Isi kurang lengkap/kurang relevan dan ayat kurang gramatis
1
-Isi tidak betul/tidak relevan dengan tugasan tetapi ayat
 gramatis
0


Soalan 2(a) : Petikan Umum                                                                        Markah

           (i)                 Maksud:

-     terus ditinggalkan / disisihkan / hilang                                                2

-     makin ditinggalkan / disisihkan / hilang                                              1
                                                                             

(ii)               Tanggapan-tanggapan tersebut ialah

-     permainan yang ketinggalan zaman                                                    1

-     tidak menyeronokkan                                                                         1

-     membuang masa mereka                                                                     1

-     membosankan.                                                                                    1
                                                                                    
Mana-mana dua jawapan
      (iii)              Peranan pihak sekolah ialah

-          mewujudkan persatuan / kelab permainan tradisional untuk semua

murid-murid dan guru-guru                                                                2

                  -     mengadakan pertandingan antara rumah / sekolah / daerah / negeri   2

                  -     membuat pameran / pertunjukan semasa hari sukan sekolah              2

                  -     mewujudkan bilik kokurikulum khas untuk permainan tradisional    2

                  -     menjadikan kegiatan / karnival utama setiap tahun sempena

sambutan Kokurikulum peringkat sekolah                                          2


Mana-mana dua jawapan

                                       
Soalan 2(b) : Petikan Cerpen                                                                       Markah

          (i)                 Kesan yang dialami oleh Pak Husain ialah

-    Suara Pak Husain sangat lemah                                                          1

-    semangat Pak Husain sudah hilang                                                     1

-    Dia menjadi takut-takut                                                                      1

-    Dia selalu meracau                                                                              1

-    menyebut apa-apa sahaja yang dilihatnya sebagai tentera Jepun        1

-    Dia melihat mayat di mana-mana, walaupun kami tidak melihatnya 1

Mana-mana dua jawapan

       (ii)               Usaha-usaha yang saya boleh lakukan ialah

-    menulis sebuah buku / biografi  pejuang                                             1

-    meminta pihak kerajaan memberikan insentif                                     1

-    meminta pihak sejarawan mendokumentasikan                                  1

-    meminta pihak berwajib memberikan anugerah / pingat                     1

-    meminta pihak kerajaan memberikan keistimewaan/layan baik          1
         

                                     Mana-mana dua jawapan

          (iii)             Nilai murni daripada petikan

-    berani. Peristiwa menguburkan mayat tentera dan orang mati           1 + 1

-    semangat setia kawan . Peristiwa membohongi tentera Jepun

     untuk menyelamatkan penduduk kampung                                        1 + 1

-          Bertanggungjawab. Peristiwa menyelamatkan penduduk kampong  1 + 1

 Mana-mana satu jawapan

                Nilai murni daripada keseluruhan cerpen:

-          Kasih sayang.  Mak Da yang menangisi kehilangan Pak Husain

 ketika mereka berpindah.                                                                   1 + 1

-          Kebijaksanaan. Pak Husain bijak menggunakan tipu

daya untuk menyelamatkan diri daripada askar Jepun.                      1 + 1

-          Patritiotisme. Pak Husain sanggup menggadikan nyawanya

untuk berjuang menentang penjajah.                                                  1 + 1

                                      Mana-mana satu  jawapan

 Soalan 2 (c) : Petikan Prosa Tradisional

     (i)                      Maksud rangkai kata barang lakunya ialah

-          Seluruh bentuk badan tuan puteri                                                       2

-          Seluruh tubuh badan tuan puteri                                                         2

-          Anggota sulit tuan puteri                                                                    1

  (ii)               Keistimewaan yang dimiliki oleh burung bayan ialah                                                                             

 -     rupanya sangat indah                                                                          1

          -     matanya daripada intan                                                                      1

          -     bulunya daripada pusparagam                                                            1

          -     kakinya daripada emas                                                                        1

          -     suaranya sangat merdu                                                                        1

Mana-mana dua jawapan

(iii)        Dua sebab Raja Indera Bumaya menukarkan dirinya kerana

-          ingin merapati tuan puteri                                                                   1

-          ingin menggoda tuan puteri                                                                1

-          ingin menarik perhatian tuan puteri                                                    1

-          mengelak daripada dikenali oleh sesiapa                                            1

-          mengelak daripada ditangkap / dihukum                                            1

 Mana-mana dua jawapan
   Soalan 2(d) : Sajak

(i)            Persamaan antara kehidupan seorang petani dengan seorang nelayan

-    seorang yang hidup miskin                                                                 1

-    seorang yang sentiasa berusaha                                                          1

-    seorang yang berkorban untuk keluarga                                             1

-    seorang yang tidak menyusahkan orang lain                                      1

-   seorang yang mempunyai ramai anak / tanggungan                            1

Mana-mana dua jawapan

(ii)          Kemiskinan dalam masyarakat dapat ditangani adalah dengan

-        Mencari pekejaan yang berpendapatan tinggi                                     1

-        Melakukan kerja-kerja sambilan / tambahan                                       1

-        Meningkatkan tahap pendidikan dalam keluarga                                1

-        Pihak kerajaan memberikan bantuan / perkhidmatan                          1

-        Menyertai program-program pembangunan ekonomi                         1

-        Menjalankan perniagaan sambil dibantu pihak kerajaan                     1

Mana-mana dua jawapan

          (iii)        Persoalan yang terdapat dalam sajak ialah

-          Seseorang yang jujur / amanah                                                            2

-          Seseorang yang sanggup berkorban untuk keluarga                            2

-          Seseorang yang bertanggungjawab                                                      2

-          Seseorang yang berkasih sayang / prihatin                                          2

-          Seseorang yang sentiasa berusaha bersungguh-sungguh                     2

-          Seseorang yang tidak menyusahkan pihak lain.                                   2


Mana-mana dua jawapan
                                      
                                                                           Soalan 3

Markah penuh 30 markah dibahagikan kepada :

Soalan 3(a) : 6 markah

Soalan 3(b) : 6 markah

Soalan 3(c) : 6 markah

Soalan 3(d) : 6 markah

Soalan 3(e) : 6 markahPerhatian bagi soalan 3(a)

1.                  Berikan 1 markah bagi setiap ayat yang betul.

2.                  Tolak ½  markah bagi kesalahan ejaan/jalan bahasa/tanda baca daripada keseluruhan soalan.

3.                  Perkataan yang berkenaan digunakan sebagai peribahasa, berikan 0 markah.

4.                  Perkataan digunakan sebagai nama khas, berikan 0 markah.

5.                  Jika memberikan makna dan tepat maknanya, berikan markah penuh 1 markah.

6.                  Ayat yang dibina seperti satu ayat tetapi sebenarnya lebih, tolak ½ markah bagi setiap ayat.

7.                  Jika semua perkataan digunakan dalam satu ayat, berikan pertimbangan sebagai satu ayat.

8.                  Boleh menggunakan struktur cakap ajuk dengan mematuhi tanda bacanya.

9.                  Isi tidak jelas, tolak ½ markah.

10.              Sengaja menambah atau mengubah imbuhan (jika berkenaan), berikan 0 markah.


       3(a) (i)    menyalahi

   - tidak mematuhi peraturan (undang-undang) bersalahan.

   - tidak menyetujui, membantah, menentang, tidak menepati

             (ii)   menyalahkan

-   Menganggap salah, menangkis, menyangkal
 
             (iii)  melebihi

-   Lebih daripada melewati, melampaui, mengatasi, membuat supaya menjadi lebih

       (iv)  melebihkan

-   Menjadikan lebih, membanyakkan, memandangkan lebih penting

        (v)   menghiasi

                   - menyebabkan kelihatan lebih cantik atau elok
                                                                                                                     
             (vi)  menghiaskan

-   Mencantikkan, mengindahkan dengan sesuatu.

                                                                                                                     [6 markah]

3(b)   Tukar Cakap Ajuk ke Cakap Pindah

(i)                 Amin mengucapkan selamat petang kepada Encik Malik dan meminta kebenaran untuk bercakap dengan Farid.

(ii)               Encik Malik membalas semula ucapan selamat petang Amin dan ingin tahu orang yang sedang bercakap dengannya.

(iii)             Amin menyatakan bahawa dia kawan sekelas dengan Farid.

(iv)             Encik Malik memaklumkan bahawa Farid baru sahaja keluar dan minta Amin menyatakan pesan yang hendak disampaikan jika ada.

(v)               Amin memberitahu bahawa dia hendak mengajak Farid ke rumah Ali untuk berbincang tentang kerja kursus mereka.

(vi)             Encik Malik bersetuju untuk menyampaikan pesanan tersebut lalu Farid mengucapkan terima kasih.
                                                                                                                       [6 markah]

 ( Dinilai secara impressi iaitu baik 5 – 6 Markah, Sederhana 3 – 4 markah dan lemah 1 -2 markah, 0 markah bgai jawapan yang salah. )


       3(c)  Kesalahan ejaan dan imbuhan


Ejaan Yang Salah
Ejaan Yang betul
1
Ageh
1
Agih
2
Calun
2
calon
3
Istirehat
3
istirahat

                                                                                                 

Imbuhan Yang Salah
Imbuhan  Yang betul
1
memotongkan
1
memotong
2
semak
2
menyemak
3
mengisikan
3
mengisi

         
                                                                                                                  [6 markah]

 3(d)     Kesalahan kata / istilah dan tatabahasa

  Kata / Istilah Yang Salah
Kata / Istilah Yang Betul
1
penghawa dingin
1
Pendingin hawa
2
murka
2
marah
3
menyumbangkan
3
meningkatkan

                                                                                         

  Tatabahasa Yang Salah
  Tatabahasa Yang Betul
1
 orang pekerja-pekerja
1
orang pekerja
2
merotan
2
rotan
3
oleh kerana
3
oleh sebab


[6 markah]

3 (e)  Peribahasa :

        (i)   buang yang keruh ambil yang jernih

         (ii)  seperti cacing kepanasan

       (iii) melentur buluh biar daripada rebungnya.
                                                                                                                  [6 markah]

  

                                                                        Soalan 4


Markah penuh :15 markah

Panduan pemarkahan bagi Soalan 4


 (a)          (i)        Jawapan berdasarkan satu daripada novel yang dipelajari

(ii)               Jawapan hendaklah dalam ayat-ayat lengkap

(iii)             Beri 1 markah untuk 1 nilai

(iv)             Beri 1 markah untuk  huraian

(v)               Nilai tanpa huraian maksimum 2 markah

(vi)             Huraian tanpa nilai beri 0 markah

(vii)           Markah isi maksimum 4 markah

(viii)         Markah bahasa maksimum 3 markah

(ix)             Markah bahasa diberi secara ‘impression’

                    Baik          = 3 markah

                    Sederhana = 2 markah

                    Lemah       = 1 markah

 (x)               Jika calon menjawab dan markah isi 0, beri 1 markah untuk bahasa.

(xi)            Calon tidak menjawab 0 markah.
                                                                    
   [Maksimum: 7 markah] 


       (b)     (i)          Jawapan berdasarkan dua buah novel yang dipelajari

(ii)               Jawapan hendaklah dalam ayat-ayat lengkap

(iii)             Beri 1 markah untuk 1 tema

(iv)             Beri 2 markah untuk huraian setiap tema

(v)               Huraian secara umum beri 1 markah

(vi)             Huraian tanpa tema beri 0 markah

(vii)           Markah isi maksimum 6 markah

(viii)         Markah bahasa maksimum 2 markah

(ix)             Markah bahasa diberi secara ‘impression’

                    Baik      = 2 markah

                    Lemah   =1 markah

 (x)               Jika calon menjawab dan markah isi 0, beri 1 markah untuk bahasa.

(xi)             Calon tidak menjawab 0 markah.
                                                                              [Maksimum: 8 markah]
4 (a) – NOVEL KEMBARA AMIRA

 Peristiwa yang berfaedah

 .             1.                 Peristiwa Amira hampir lemas di Air Terjun Angin semasa menunggu Malique tanpa
                     pengetahuan ibunya Profesor Zaidah.

2.             Persitiwa Amira dan rakan-rakannya mencari Malique yang hilang di kawasan Gua   
          Gunung Gajah.

3.             Peristiwa pertemuan semula keluarga Tau, Ipah dan Sabi di kawasan Gua Gunung Gajah setelah berpisah beberapa tahun lamanya.

4.             Peristiwa Amira belajar menjadi seorang arkelogi bersama-sama ibunya Profesor Zaidah dan pelajar-pelajar Profesor Zaidah.

5.             Peristiwa Amira berkawan rapat dengan Jacinta walaupun berlainan bangsa dan agama.

6.             Peristiwa kecintaan alam sekitar iaitu Tau dan beberapa orang Asli cuba menghalang orang luar datang ke kawasan Gua Gungung Gajah untuk meneroka atau mengambil hasil hutan dan galian di situ.

7.             Peristiwa kejujuran Amira yang telah memulangkan semula ketulan emas yang telah diberikan oleh Itai kepadanya yang menyebabkan orang Asli di situ terkejut.
 

4 (b) – NOVEL AZFA HANANI.

Peristiwa yang berfaedah

1.             Peristiwa ketabahan seorang gadis yang hidup dalam kemiskinan iaitu Azfa Hanani yang hidup menumpang dengan Pak Long Madi dan seorang sepupu yang menghidap penyakit folio.

2.             Peristiwa kecekalan seorang gadis yang menyamar dan hidup dalam keluarga kaya iaitu Azfa Hanani yang menyamar sebagai Tengku Murni terpaksa mengharungi hidup dalam sebuah rumah bangle.

3.             Peristiwa Azaf Hanani menyamar sebagai Tengku Murni sanggup mengambil risiko semata-mata untuk membantu pihak-pihak yang lain yang sedang menghadapi masalah tertentu.

4.             Peristiwa Azfa Hanani yang sentiasa berdoa dan membaca Al-Quran dan menghadiahkannay kepada kedua-dua ibu bapanya yang telah meninggal dunia.

5.             Peristiwa Azfa Hanani yang gigih untuk menuntut ilmu pengetahuan walaupun dia berasal daripada keluarga susah semata-mata untuk masa hadapan.

6.             Peristiwa Tengku Makmur dan anaknya, Tengku Muzaffar yang amat mementingkan darjat dan pangkat sehingga memandang rendah kepada Azfa Hanani.

7.             Peristiwa Datin Maziah menjadi kurang siuman dan tidak sihat kerana sentiasa mengenangkan anaknya Tengku Murni yang telah meninggal dunia akibat kemalangan menunjukkan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya.


4 (a) – NOVEL KEMBARA AMIRA

 Persoalan Kerjasama

1.             Kerjasama dalam membuat kajian dan penyelidikan arkelogi

2.             Kerjasama membantu menyelamatkan gadis yang lemas

3.             Kerjasama memelihara alam sekitar daripada dicerobohi dan dirosakkan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab.

4.             Kerjasama mencari rakan yang hilang / diculik

5.             Kerjasama membantu orang luar yang datang membuat kajian arkelogi.

6.             Kerjasama membantu menunjukkan jalan dan panduan kepada pengkaji luar.


4(b) – NOVEL AZFA HANANI

 Persoalan Kerjasama

1.             Kerjasama membantu pihak lain yang mempunyai masalah kesihatan.

2.             Kerjasama menolong untuk menyamar bagi membantu meringankan beban orang lain

3.             Kerjasama menggantikan rakan yang ada urusan lain dalam pertandingan koakademik.

4.             Kerjasama membongkar dan menyelesaikan masalah kekeluargaan.

5.             Kerjasama membantu menggembirakan dan menyedarkan orang lainPERATURAN PERMARKAHAN TAMAT
Pengikut